Competente profesionale

COLEGIUL NAŢIONAL SPORTIV “CETATE”

DEVA

HUNEDOARA – DEVA, str. Axente Sever, nr. 3, cod. 330048,

Tel: 0254217015 secretariat; 0254235520 fax

e-mail c.i.gimnastica@smart.ro

cod de identificare fiscală 4374695

TEMELE  PROIECTULUI PENTRU LUCRAREA DE SPECIALITATE

competenţe profesionale

CLASA a XII-a / 2010-2011

Ø      Origine şi evoluţie în practicarea exerciţiilor fizice

Ø      Importanţa cunoaşterii apariţiei şi evoluţiei sportului – şcoli  (sisteme) de educaţie fizică, personalităţi şi caracteristici

Ø      Principalele perioade de dezvoltare ale sportului în România

Ø      Carta Europeană a Sportului – conţinut şi influenţe asupra dezvoltării concepţiei despre sport

Ø      Rolul sportului în perfecţionarea fiinţei umane – note definitorii şi zone de interes

Ø      Interacţiunea dintre funcţiile sportului şi corelaţia acestora cu obiectivele sportului

Ø      Importanţa cunoaşterii nivelelor conceptuale din domeniul educaţiei fizice şi sportului

Ø      Cunoaşterea rolului pe care-l are istoricul sportului practicat în legătură cu evoluţia acestuia

Ø      Importanţa regulamentului sportului practicat în vederea fructificării capacităţii de performanţă

Ø      Corelaţia dintre capacitatea motrică şi factorii de mediu

Ø      Raportul dialectic dintre calităţile motrice (aptitudini), deprinderi şi priceperile motrice

Ø      Corelaţia dintre capacitatea de performanţă şi „antrenamentul total”

Ø      Rolul timpului în organizarea activităţii sportive de performanţă (gestionarea raţională a timpului pentru optimizarea capacităţii de performanţă)

Ø      Efortul în antrenamentul sportiv – parametri, caracteristici şi orientare

Ø      Aspecte corelative intriseci ale efortului de antrenament cu referire la principalele valori de control: oboseala şi restabilirea

Ø      Oboseala ca fenomen tranzitoriu – premisă pentru creşterea performanţelor sportive

Ø      Importanţa conexiunilor obiective şi subiective dintre efortul de antrenament – oboseală şi supracompensare

Ø      Rolul exerciţiului fizic în antrenamentul sportiv şi valorile lui de natură instrumentală, conceptuală şi  programată

Ø      Influenţa mijloacelor de antrenament în dezvoltarea capacităţii de performanţă

Ø      Clasificarea mijloacelor competiţionale şi rolul acestora pentru a dezvolta capacitatea de performanţă

Ø      Refacerea – condiţie esenţială pentru optimizarea capacităţii de performanţă

Ø      Rolul igienei individuale şi a echipamentului în obţinerea performanţei

Ø      Tipurile de traumatisme care pot fi identificate în activitatea sportivă

Ø      Aspectele generale ale calităţilor motrice condiţionale (viteză, forţă şi rezistenţă)

Ø      Factorii care condiţionează calitatea condiţională viteza

Ø      Formele de manifestare ale calităţii condiţionale viteza

Ø      Aspecte metodice privind devoltarea calităţii condiţionale viteza

Ø      Importanţa cunoaşterii metodelor şi tehnicilor de evaluare a vitezei

Ø      Aspecte generale ale calităţii motrice condiţionale forţa (definiţie, factorii de condiţionare, forme de manifestare)

Ø      Metode şi procedee metodice utilizate pentru dezvoltarea forţei în antrenamentul specific sportului practicat

Ø      Realizarea feed-back-ului în procesul de antrenament prin folosirea instrumentelor şi testelor pentru măsurarea forţei

Ø      Rezistenţa – calitate motrică care condiţionează manifestarea performanţială a comportamentului sportiv

Ø      Rolul metodelor şi procedeelor metodice în dezvoltarea calităţii motrice condiţionale rezistenţa

Ø      Corelaţia dintre evaluarea rezistenţei şi evaluarea capacităţii de efort

Ø      Rolul unităţilor organizatorice, a structurilor sportive locale/judeţene şi naţionale în dezvoltarea sportului de performanţă

Ø      Jocurile Olimpice sub semnul mitului în antichitate şi contemporaneitate

Ø      Rolul promotorilor la renaşterea Jocurilor Olimpice moderne

Ø      Rolul fundamental al lui Pierre de Coubertin în renovarea Jocurilor Olimpice moderne

Ø      Sportivii români – eroi ai Jocurilor Olimpice moderne

Ø      Contribuţia gimnasticii artistice româneşti la afirmarea sportului românesc pe plan mondial

Ø      Contribuţia sportului practicat – atletism, jocuri sportive, lupte, judo ş.a. – la afirmarea sportului românesc pe plan internaţional

Ø      Retrospectiva rezultatelor obţinute de sportivii români care au urcat pe podium la Jocurile Olimpice moderne

Ø      Kalos kai agathos – idealul antic al armoniei dintre trup şi suflet – izvor al fair-play-ului de azi

Ø      Olimpismul – filozofie de viaţă – conexiunea dialectică dintre sport – cultură şi educaţie

Ø      Olimpismul românesc promotor al jocurilor olimpice moderne

Ø      Importanţa pregătirii tehnice în cadrul planurilor de antrenament pentru sportul practicat

Ø      Dinamismul pregătirii tactice în contextul elementelor de conţinut ale antrenamentului sportiv

Ø      Importanţa analizei componentelor de tactică în sportul practicat

Ø      Rolul determinant al pregătirii fizice în dezvoltarea capacităţii de efort a organismului, specific sportului practicat

Ø      Optimizarea relaţiei dintre sportiv şi antrenor prin intermediul pregătirii psihologice

Ø      Rolul pregătirii teoretice în asimilarea informaţiilor referitoare la evoluţia şi conţinutul regulamentului sportului practicat

Ø      Mic dicţionar explicativ cuprinzând termeni specifici sportului practicat

Ø      Rolul surselor de documentare scrise şi audiovizuale în domeniul sportului

Ø      Internetul – mijloc indispensabil de informare şi comunicare în domeniul sportului

Ø      Necesitatea de a cunoaşte principiile antrenamentului sportiv

Ø      Rolul cerinţelor antrenamentului sportiv ca raţiuni metodologice de acţiune eficientă

Ø      Locul şi rolul metodelor şi procedeelor metodice în cadrul procesului de antrenament sportiv

Ø      Importanţa cunoaşterii metodelor de antrenament bazate pe relaţia efort-odihnă

Ø      Relaţia parte – întreg în cadrul metodelor de antrenament sportiv

Ø      Bioritmul – premisă importantă în dirijarea procesului de pregătire al sportivilor

Ø      Alimentaţia raţională a sportivilor – garanţie în obţinerea unei capacităţi de efort optime

Ø      Rolul principiilor alimentare în menţinerea unui echilibru funcţional superior al organismului uman

Ø      Rolul bazelor sportive în atingerea capacităţii de performanţă în concordanţă cu specificul sportului practicat

Ø      Importanţa cunoaşterii acordării primului ajutor în cazul traumatismelor uşoare şi medii

Ø      Descrierea  traumatismelor grave care pot să apară în timpul antrenamentului sau competiţiei şi necesitatea acordării primului ajutor

Ø      Rolul mijloacelor de informare în domeniul sportului (presa sportivă, publicaţii de specialitate, legislaţia domeniului, internetul)

Ø      Importanţa cunoaşterii aspectelor metodologice în vederea realizării obiectivelor generale comune primului stadiu al antrenamentului sportiv

Ø      Unele aspecte metodologice specifice „antrenamentului constructiv” specializat (stadiul II)

Ø      Aspecte ale conţinutului antrenamentului sportiv în stadiul de mare performanţă (III) şi cel al specializării aprofundate – orientat spre marea performanţă

Ø      Importanţa cunoaşterii criteriilor folosite pentru selecţia în sport

Ø      Rolul jurnalului de autocontrol în procesul de antrenament

Ø      Complexitatea tipurilor de raţii alimentare în raport cu activitatea sportivă

Ø      Importanţa cunoaşterii caracteristicilor sportului de performanţă contemporan

Ø      Tendinţe în antrenamentul sportiv contemporan

Ø      Unele aspecte ale interrelaţiei dintre procesul de antrenament şi competiţie

Ø      Refacerea capacităţii de efort – liant al intercondiţionării dintre antrenament şi competiţie

Ø      Forma sportivă – stare superioară de adaptare a organismului la eforturile specifice sportului practicat

Ø      Unele aspecte ale caracterului fazic al formei sportive în sportul practicat

Ø      Interdependenţa dintre elementele de conţinut ale antrenamentului sportiv şi  succesiunea de abordare în raport cu structura antrenamentului

Ø      Corelaţia dintre caracteristicile cantitative şi cele calitative ale antrenamentului specific sportului practicat

Ø      Fazele procesului de adaptare – reflexie în succesiunea verigilor de antrenament (lecţii, micro-, mezo-, macrocicluri) specifice sportului practicat

Ø      Lecţia de antrenament – unitate structurală de bază a procesului instructiv-educativ

Ø      Rolul microciclurilor în structura antrenamentului sportiv pentru obţinerea capacităţii de performanţă

Ø      Unele aspecte ale structurilor intermediare specifice antrenamentului din sportul practicat

Ø      Etapele de elaborare ale planului anual de pregătire specific sportului practicat

Ø      Planul de pregătire pe mezociclu – treaptă în îndeplinirea obiectivelor anuale

Ø      Planul de pregătire pe microcicluri – concretizare a planului de mezostructură

Ø      Planul de lecţie – document de planificare operativ care concretizează pregătirea pe micro şi mezociclu

Ø      Rolul formelor de pregătire centralizată organizate în condiţii naturale specifice

Ø      Importanţa capacităţilor coordinative în obţinerea performanţei sportive

Ø      Calităţile aparatului locomotor şi rolul lor determinant în eficienţa mişcărilor

Ø      Tipuri de evaluare utilizate în pregătirea specifică sportului practicat

Ø      Corelaţia dintre limbajul universal – gestual-motric – şi limbajul verbal în procesul de antrenament şi competiţie

BIBLIOGRAFIE

ORIENTATIVĂ ŞI SELECTIVĂ

Alexandrescu, C.; Creţu, A., (1994) Igiena educaţiei fizice şi sportului, ANFS, Bucureşti

Alexe, Nicu, (1993), Antrenamentul sportiv modern, Ed. Editis, Bucureşti

Anghel, V., (2002), România la Jocurile Olimpice, Editura Regia Autonomă Monitorul Oficial, Bucureşti

Athena 2004All The Medalists, LAS-MULTIMEDIATIONS, Kalithes – Athena

Badiu, Toma; Mereuţă, Claudiu, (1998), Teoria şi metodica Ed. Fizice şi sportului, Ed. Evrika, Galaţi

Bota, Cornelia.; Predescu B., (1997),  Ergofiziologie, Ed. Antim Ivireanul

Bota, Cornelia., (2000), Ergofiziologie, Editura Globus, Bucureşti

Cârstea, Gheorghe, (1993), Teoria şi metodica Ed. Fizice şi sportului, Ed. Universul

Cârstea, Gheorghe, (1999), Educaţia fizică fundamente teoretice şi metodice, Ed. „Petru Maior”

Colibaba, E. D.; Bota, I., (2005), Teoria şi metodica antrenamentului sportiv în jocurile sportive, Bucureşti

Creţu, A., (1998),  A.B.C.-ul primului ajutor, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Demeter, A., (1983), Fiziologia şi biochimia dezvoltării calităţilor motrice, Ed. Sport – Turism, Bucureşti

Dragnea, A., (1995), Antrenament sportiv, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Dragnea, A., (1997), Antrenament sportiv, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Dragnea, A., (1992), Antrenament sportiv – teorie şi metodologie, M.T.S.

Dragnea, A., (1984), Măsurarea şi evaluarea în ed. fizică şi sport, Ed. Sport – Turism, Bucureşti

Dragnea, A., (1991), Teoria şi metodica dezvoltării calităţilor motrice, Ed. Compediu, M.T.S. Bucureşti

Drăgan, I., (1989)       , Practica medicinii sportive, Ed. Medicală, Bucureşti

Drăgan, I., (1982)       , Medicina sportivă, Ed. Sport – Turism, Bucureşti

Drăgan, I., (coord.) (1989), Selecţia şi orientarea medico – sportivă, Ed. Sport – Turism, Bucureşti

Drăgan, I., (1989)       , Practica medicinii sportive, Ed. Medicală, Bucureşti

Epuran, M.; Holdevici, I., (1980), Compediu de psihologie pentru antrenori, Ed. Sport – Turism, Bucureşti

Epuran, M., (1990), Modelarea conduitei sportivei, Ed. Sport – Turism, Bucureşti

Epuran, M., (1973), Teoria antrenamentului sportiv, Ed. Stadion, Bucureşti

Epuran, M., (2005),          Metodologia cercetării activităţilor corporale, Ediţia a II –a,  Ed. Fest, Bucureşti

Epuran, M., (1968), Psihologia sportului, Ed. C.N.E.F.S, Bucureşti

Fântâneanu, E., (2001), România la jocurile Olimpice, Atena 1896-Sydnei 2000, Departamentul pentru Comunicare al Guvernului României, Bucureşti

Grigorescu, M., (1977),           Controlul medical şi prim ajutor medical, Curs Vol.II, Institutul de Ed. Fizică şi Sport Bucureşti

Grigorescu, M., (1980),           Îndrumător de lucrări practice, Institutul de Ed. Fizică şi Sport Bucureşti

Harre, D., (1990),       Teoria antrenamentului sportiv, Ed. Stadion, Bucureşti

http://www. mediawebdeisign.ro/internet.html

http://www.referat.evonet.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/internet

Ifrim, M., (1986),       Antropologie motrică, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

Kiriţescu, C.,N., (1964), Palestrica, Editura UCFS, Bucureşti

Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, nr.69/2000, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Bucureşti

Legea învăţământului, nr.84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Bucureşti

Matveev, N., Teoria antrenamentului sportiv

Novicov, A., (1980), Ed. Stadion, Bucureşti

Regulamentul de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive şcolare, (1998), M.E.N

Statutul Federaţiei Sportului Şcolar şi Universitar,  (1999), M.E.N.

Şiclovan, I., (1972), Teoria educaţiei fizice şi sportului, Ed. Stadion, Bucureşti

Terminologia educaţiei fizice şi sportului, (1973),  Ed. Stadion

Tudor, V., (1999), Capacităţile condiţionale, coordinative intermediare – componente ale capacităţii motrice, Ed. Rai – Coresi, Bucureşti

Tudor, V., (2005), Măsurare şi evaluare în cultură fizică şi sport, Ed. Alpha, Bucureşti

Thommen, G., (1980),           Bioritmuri umane, Centrul de cercetări pentru Educaţie Fizică şi Sport, Ed. C.N.E.F.S., Bucureşti

Weinek, J., (1996),  Biologia sportului , Traducere C.C.P.S., Bucureşti

Zisulescu, Ş., (1978),  Aptitudini şi talent, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

Notă:

  • Temele propuse cuprind toate unităţile de învăţare din cei patru ani de studiu;
  • Comunicarea temei alese se va face prin profesorii – îndrumători,  pe bază de semnătură, până pe data de 01.11.2010;
  • Predarea lucrărilor de competenţe profesionale se va face până pe data de 14.03.2011 profesorului- îndrumător;
  • Examenul de competenţe profesionale va avea loc în săptămâna 11-15.04.2011;
  • Redactarea lucrării: Times New Roman cu diacritice; Font 14; spaţii între rânduri  -  1,5; margini – normal; paginarea – dreapta jos;
  • Modelul pentru întocmirea conţinutului pentru: copertă, cuprins, bibliografie, paginile 2-3,  poate fi consultat la biblioteca şcolii;
  • Persoana de contact: profesorul-îndrumător.

DIRECTOR,

Prof. Adrian Cristian Liga

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>